Babelstårnet

Grundbogen til Almen Sprogforståelse

Babelstårnet binder emneområder som grammatik, sproghistorie, sociolingvistik, læringsstrategier og en latindel sammen på nye, spændende måder.

 

Denne hjemmeside indeholder foreløbig 12 supplerende hjælpemidler til lærere og elever, der benytter Babelstårnet.

I de korte præsentationer får man først en fornemmelse af, hvad hjælpemidlerne kan bruges til; man kan derefter klikke sig frem til hver enkelt af dem.

"Punkt 7 Test giver adgang til flere test samt rettenøgler beregnet til udprintning og manuel gennemførelse. Test og rettenøgler er beskyttet af login".


1. Plan for Almen sprog-forståelse

I Babelstårnet er der side 6 et forslag til opdeling af undervisningen i 60-minutters lektioner. Denne oversigt viser, hvordan det vil kunne gøres med 90-minutters lektioner.

2. Løsningsforslag

Alle opgaver er anført i denne liste, og i de tilfælde, hvor det er muligt at give ét entydigt svar, har vi angivet det. I andre tilfælde diskuteres, hvilke alternative svar der må anses for rigtige, mens nogle opgaver har en karakter, så det ikke giver mening at anføre et bestemt svar.

Løsningsforslagene er ikke en facitliste men et forsøg på at give kollegerne en rettesnor for, hvordan vi tænker os opgaverne løst.

Man kan klikke sig ind på opgaverne til bogens forskellige kapitler.

3. Supplerende latin-stykker

Hjemmesiden indeholder eksempler på original latinsk litteratur som supplement til de bearbejdede latinske læsestykker i Babelstårnet.

Teksterne har tre hovedemner: klassisk romersk litteratur (Phaedrus IX), kirkens latin (X) og dansk renæssancelatin: Tycho Brahe: Om den nye stjerne (XI) og Fra skolestuen (XII): Christian IV skriver stil og den fra Holberg kendte Aurora Latinitatis.

Hver tekst har en introduktion, og tekst og gloser har samme opsætning som i Babelstårnet. Der er en grafisk anvisning på, hvordan sidernes skal kopieres.

4. Interlatins leksikon

Dette interlatinske leksikon er tænkt som en daglig opslagsbog for eleverne både i grundforløbet og i resten af deres gymnasietid. Det har derfor et layout, som gør det nemt at udprinte og samle som et lille hæfte i A5 (følg anvisningerne!).

Leksikonet er lavet med udgangspunkt i Bengt Wahlgren: Latinskt morfemlexikon, men er kraftigt udvidet og tilpasset de græsk-latinske fremmedord i det danske gymnasium og dets fag.

Kollegerne på Helsingør Gymnasium har med stor interesse suppleret med ord og begreber fra alle gymnasiets fag, og erfaringer med elevernes brug af leksikonet bekræfter, at en systematisk indlæring af de interlatinske orddele på én gang sparer tid og er meget vigtig for elevernes forståelse af det viden-skabelige sprogs sammenhæng på tværs af fagene.

Vi beder om, at kolleger og elever indsender forslag til udvidelser eller rettelser til leksikon.

5. Grammatiske betegnelser

Dette korte afsnit forsøger at forklare, hvorfra den grammatiske terminologi kommer, og hvad den betyder. Afsnittet er mest beregnet til læreren, men elever må meget gerne kigge med.

6. Links

Rundt om i Babelstårnet er der henvisninger til hjemmesider, der kan inddrages i undervisningen, eller som kan stille læreres og elevers nysgerrighed. Listen er her suppleret med en række andre interessante links.

Vi er interesseret i yderligere forslag fra brugerne.

7. Test

I dette afsnit findes forslag til test til Almen sprogforståelse. Der er forslag til starttest (screening af elevernes forkundskaber, når de begynder kurset), to mellemtest til den almene del (en til syntaks og en til morfologi) og to til latindelen. Endelig sluttesten som både indeholder opgaver til den almene del og til latindelen.

8. Interaktive test

Klik i menuen og læs mere.

9. Rettelser

Dette afsnit indeholder de fejl og mangler, som forfatterne gennem læsere bliver gjort opmærksomme på, og som skønnes så væsentlige, at andre bør have adgang til dem. Kommentarer modtages gerne.

10. Litteraturlisten

indeholder bøger, som vi er stødt på under vores arbejde, og som på en eller anden måde er relevante for andre. Der er altså tale om meget mere end en liste over 'benyttet litteratur'; det er snarere en inspirationskilde til videre studier.

11. Supplerende materiale

P.Sørensen-Fugholm: Pessimisten og Optikkeren (originalversion).

12. Illustrationer til latindelen

I den daglige undervisning er det godt at veksle mellem sprogindlæringen og en bredere introduktion til det romerske samfund. Vi har derfor forsøgt at illustrere latindelens tekst 2-8 med egne billeder i syv powerpointshows, som frit kan benyttes af kollegerne.

13. Kontakt

I dette afsnit er der en direkte kontakt til Gyldendal og forfatterne, hvor bogens brugere kan henvende sig med observationer af enhver art, herunder forslag til udvidelser af leksikon, fejl i bogen, supplerende links osv.